CÔNG NGHỆ MÁY CHỦ VÀ LƯU TRỮ

Các doanh nghiệp có nhu cầu về lưu trữ thông tin một cách thông minh, các giải pháp sao lưu, phục hồi và lưu trữ để doanh nghiệp có thể quản lý hạ tầng thông tin tốt hơn, trong lúc vẫn kiểm soát được chi phí ở mức thấp. Khi hệ thống thông tin của doanh nghiệp phát triển, việc tăng máy chủ và hệ điều hành là vấn đề không thể tránh khỏi, các địa điểm để đặt các máy chủ có thể tại văn phòng doanh nghiệp hoặc đặt tại trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ, CSIT cung cấp, hỗ trợ nền tảng phần cứng và hệ thống thông tin cho các doanh nghiệp.

Xem thêm